dollar-bill-166312_640Każda waluta ma swoja określoną wartość, która zmienia się w czasie. Odzwierciedleniem tych zmian są właśnie kursy walut. Zachodzące zmiany są bezpośrednio związane z sytuacją gospodarki w konkretnych krajach i podlegają czynnikom makro- i mikroekonomicznym.

Rynek walutowy jest silnie zależny od stanu gospodarki i sytuacji makroekonomicznej w danym kraju. Oznacza to, że inwestorzy chcący dokonać inwestycji na rynku walutowym oraz przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność eksportową i/lub importową i chcą mieć pewność, że zabezpieczyć transakcje w obcej walucie, muszą stale trzymać rękę na pulsie i monitorować czynniki, które mają wpływ na zmiany kursu walut. W ten sposób nie tylko zabezpieczą się przed ewentualnymi stratami, ale także zwiększą prawdopodobieństwo osiągnięcia dodatkowych korzyści. Jakie są to czynniki?

  • Produkt Krajowy Brutto

Jednym z podstawowych czynników, które mają wpływ na kurs euro i innych walut, jest Produkt Krajowy Brutto (PKB). Jest to dochód wytworzony w danym roku na obszarze konkretnego kraju zarówno przez jego obywateli, jak i pracujących na jego terytorium obcokrajowców, którego kwotę wyraża się w jednostce pieniężnej. Wzrost PKB w kraju jest równoznaczny z poprawą stanu gospodarki w danym kraju. Przekłada się on na wzrost produkcji, co niesie ze sobą napływ obcego kapitału. W konsekwencji wzrasta popyt na konkretną walutę, co powoduje wzrost jej kursu. Trzeba jednak wiedzieć, że napływ obcego kapitału do kraju będzie miał miejsce w momencie, gdy wzrost PKB danego kraju będzie wyższy od PKB kraju obcego, z którego będzie pochodził kapitał.

  • Poziom stóp procentowych

Kolejnym ważnym czynnikiem, który należy śledzić, jest poziom stóp procentowych. Jest on mocno zależny od polityki monetarnej prowadzonej przez Bank Centralny oraz decyzji przez niego podejmowanych. Gdy stopy procentowe w kraju rosną, pociągając za sobą także wzrost oprocentowania obligacji, dla obcego kapitału rynek staje się bardziej atrakcyjny, gdyż daje możliwość uzyskania wyższych stóp zwrotu. Przy zakupie dłużnych papierów wartościowych powstaje konieczność wymiany zagranicznej waluty na krajową, co zwiększa popyt na nią, przez co jest bardziej doceniana. Musimy jednak pamiętać, w krótkich terminach na poziom kursu walutowego wpływa wiele różnych czynników, które powodują jego częste wahania. Oznacza to, że poziom stóp procentowych trzeba analizować w perspektywie długoterminowej.

  • Inflacja

Na kurs waluty duży wpływ ma również inflacja, czyli tempo wzrostu cen. Pierwszym wyraźnym sygnałem, że inflacja się zbliża, jest wskaźnik zmian cen produktów produkcyjnych (PPI), którego używa się do mierzenia cen ustalonych przez producentów w różnych etapach produkcji. Gdy ceny w Polsce rosną szybciej niż za granicą, ich konkurencyjność wobec produktów zagranicznych maleje, gdyż wzrasta wtedy popyt na te drugie, co pociąga za sobą konieczność wymiany waluty krajowej na walutę zagraniczną. Zwiększona podaż waluty rodzimej prowadzi do spadku jej wartości.

Wpływ kursu na osoby mające kredyt w euro

W ostatnich czasach popularną walutą kredytów hipotecznych stało się euro, gdyż są nisko oprocentowane, więc i miesięczne raty są mniejsze niż w przypadku kredytów w złotówkach. Jednak w ciągu 20 – 30 lat spłacania kredytu zmieniający się kurs walutowy oraz stopy procentowe mogą to zmienić. Dlatego też decydując się na kredyt w jakiejkolwiek obcej walucie trzeba mieć na uwadze fakt, że jest on tej właśnie walucie ewidencjonowany, mimo że nieruchomość kupujemy za złotówki i zwykle w złotówkach spłacamy raty kredytu. Oznacza to, że miesięcznie płacimy tę samą kwotę wyrażoną w euro i w zależności od zmian kursu kwota ta wyrażona w złotówkach może wyglądać w każdym miesiącu nieco inaczej (różnica między kolejnymi ratami wynieść może od kilku do kilkunastu procent). Natomiast przy większych wahaniach kursu różnice mogą być znacznie większe, o czym przekonaliśmy się obserwując kurs franka szwajcarskiego, który w połowie 2008 roku spadł poniżej 2 zł, by na początku stycznia 2015 roku wzrosnąć do ponad 4 zł, co mocno odczuły osoby spłacające kredyt w tej walucie.

Co jeszcze warto wiedzieć o kursach walut?

Poza wspomnianymi wyżej stricte makroekonomicznymi czynnikami na wpływ kursów walut wpływ ma jeszcze szereg innych. Wśród nich znajdziemy między innymi stabilność polityczną danego kraju, w tym częstość występowania demonstracji publicznych, działalność partii politycznych oraz wydarzenia, które mogą mieć negatywne skutki dla gospodarki. Warto też pamiętać, że czynniki kształtujące kurs walutowy są ze sobą powiązane i wpływają również na siebie nawzajem, dlatego też trzeba monitorować je w odniesieniu do pozostałych. Osoby, które mają kredyty w euro oraz przedsiębiorcy często operujący tą walutą powinni nie tylko monitorować jej kurs, ale także szukać rozwiązań, które pozwolą korzystnie tę walutę zakupić. Jedną z możliwości jest skorzystanie z usług Internetowego Kantoru (https://internetowykantor.pl/kurs-euro/).