tax-468440_1280W ramach pomocy udzielanej drobnym przedsiębiorcom, mogą oni uzyskać konieczny zastrzyk środków finansowych na rozpoczęcie, bądź rozwój swojej dotychczasowej działalności. Wiele małych firm z mogłoby z wielkim trudem utrzymać konkurencyjność na rynku, a ich właściciele na własną rękę musieli by poszukiwać źródeł kapitału początkowego. Jednak towarzystwa zajmujące się dofinansowaniem niewielkich podmiotów gospodarczych także mają swoje zabezpieczenia w wypadku niewypłacalności pożyczkobiorców.

Najczęściej w umowie pomiędzy wierzyciele stosują kilka form zabezpieczeń. Są to np. weksle in blanco pożyczkobiorcy. Weksel jest to papier wartościowy, który zawiera w treści bezwarunkowe zobowiązanie jego wystawcy, bądź też osoby, która została przez niego wskazana do zapłaty pożyczkodawcy określonej kwoty finansowej. Owa kwota powinna zostać uiszczona w czasie i miejscu, które określa dany weksel. Weksel in blanco (niezupełny) jest takim właśnie dokumentem, ale w którym przynajmniej jeden element nie został wpisany, i dopiero wówczas jeśli zostanie uzupełniony, weksel staje się ważny.

Innymi gwarancjami dla instytucji udzielającej pożyczki mogą być również oświadczenia poręczycieli, przepisanie na zabezpieczenie mienia ruchomego oraz hipoteki na nieruchomości wraz z przeniesieniem praw, które daje polisa ubezpieczeniowa bądź też przeniesienie na pożyczkodawce praw z polisy ubezpieczeniowej na życie.Takie zabezpieczenia stosuje również tise.pl. Różnorakie formy zabezpieczeń są konieczne, na wypadek hipotetycznej sytuacji, gdy podmiot stanie się niewypłacalny np. z powodu upadłości bądź utraty płynności finansowej. Dla towarzystwa bądź fundacji udzielającej dofinansowania niezbędna więc jest gwarancja, gdyby pożyczkobiorca nie spłacił należności w terminie określonym umową. Pożyczkodawca zyskuje więc pewność, że środki pieniężne zostaną mu zwrócone. W razie niemożności spłaty pożyczki przez dofinansowaną stronę umowy, wówczas automatycznie obowiązek ten przechodzi na osobę poręczyciela. Odtąd między pożyczkodawcą a gwarantem zachodzić będzie rozliczenie zaciągniętej pożyczki.

Istnieją również instrumenty prawno-finansowe oferujące zabezpieczenie potencjalnemu dłużnikowi. Jego celem jest wówczas gwarancja towarzystwu które udziela pożyczki, zapewnienia spłaty jego wierzytelności, pomimo braku wypłacalności ich klienta. Są to specjalne ubezpieczenia, przewidziane na wypadek utraty płynności finansowej klientów prowadzących własną działalność gospodarczą. Dla mikroprzedsiębiorstwa, czyli podmiotu zatrudniającego mniej niż 10 pracowników, a którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 miliony Euro, również możliwość takiego ubezpieczenia także jest możliwa, choć podnosi bilans wydatków danego podmiotu. Jednakże takie zabezpieczenie jest możliwe, jeżeli instytucja bankowa udzielająca kredytu ma podpisaną stosowną umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W przypadku takiej formy pomocy finansowej przedsiębiorcy muszą spełnić szereg warunków. Jest to stwierdzenie zdolności kredytowej w opinii banku udzielającego pożyczki, brak negatywnego wpisu w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów, lub też Biurze Informacji Kredytowej, nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy publicznej oraz muszą być rezydentami.

Takie jak omówione powyżej formy poręczeń i gwarancji uwzględniane są również w ramach JEREMIE, czyli wspólnych zasobów dla średnich, małych oraz mikroprzedsiębiorstw. Kredyty uzyskane dzięki inicjatywie JEREMIE na rozbudowę działalności, są udzielane na znacznie bardziej preferencyjnych warunkach niż inne.